Algemene voorwaarden

Definities

 1. Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.
 2. MeesterRecht.nl: MeesterRecht.nl, gevestigd te Valkenburg (ZH) onder KvK nummer: 78307317.
 3. Cliënt: degene met wie MeesterRecht.nl een overeenkomst is aangegaan.
 4. Partijen: MeesterRecht.nl en cliënt samen.
 5. Consument: een cliënt die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 6. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm ook, op het gebied van juridische dienstverlening in de ruimste zin van het woord die MeesterRecht.nl voor of ten behoeve van de cliënt verricht.
 7. Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handeling ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel MeesterRecht.nl diensten te laten verrichten in opdracht of ten behoeve van de cliënt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (in de meest ruime zin), die aan MeesterRecht.nl worden verstrekt.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de cliënt of derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van MeesterRecht.nl zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de cliënt een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt MeesterRecht.nl zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de cliënt hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de cliënt verbindt MeesterRecht.nl slechts, nadat de cliënt deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

 1. MeesterRecht.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Meesterrecht.nl heeft enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van het uitvoeren van de overeenkomst. MeesterRecht.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten, tenzij deze resultaten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MeesterRecht.nl.
 3. MeesterRecht.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de cliënt.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat MeesterRecht.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat MeesterRecht.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de cliënt.

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle prijzen die MeesterRecht.nl hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die MeesterRecht.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MeesterRecht.nl te allen tijde – binnen redelijke grenzen –  wijzigen (bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil en inflatie).
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die MeesterRecht.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door MeesterRecht.nl vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 5. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MeesterRecht.nl, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 6. Indien partijen voor een dienstverlening door MeesterRecht.nl een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 7. MeesterRecht.nl is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient MeesterRecht.nl de cliënt tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de cliënt het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal MeesterRecht.nl prijsaanpassingen meedelen aan de cliënt.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met MeesterRecht.nl op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling van producten en/of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening, en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van MeesterRecht.nl. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Voorts worden, in geval van overschrijding van de betalingstermijn, de verrichte werkzaamheden in verband met de invordering van de factuur, aan de cliënt doorbelast op basis van het voor de behandeling van de zaak overeengekomen tarief.
 2. MeesterRecht.nl kan van de cliënt de betaling van een voorschot verlangen, waarbij de uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Een voorschotbedrag kan door MeesterRecht.nl op elke gewenst moment worden verhoogd.
 3. Indien MeesterRecht.nl invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de vordering voor rekening van de cliënt. Deze kosten bedragen 20% van het openstaande saldo, met een minimum van € 125,-, dan wel de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn. Voor consumenten worden de incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten berekend op basis van een percentage van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.
 4. In geval van overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is MeesterRecht.nl gerechtvaardigd de uitvoering van de opdracht, met inachtneming van de Gedragsregels, op te schorten dan wel – na schriftelijke aanmaning– de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen. Indien een dergelijke vertraging tot extra kosten leidt, zijn deze voor rekening en risico van de cliënt.  

Artikel 7 – Duur juridisch abonnement

 1. De overeenkomst tussen MeesterRecht.nl en de cliënt betreffende een juridisch abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de cliënt MeesterRecht.nl schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8 – Opzeggen juridisch abonnement

 1. De cliënt of consument kan het juridisch abonnement niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimale looptijd van 1 (één) jaar kan het juridisch abonnement opgezegd worden de cliënt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Na afloop van de minimale looptijd van 1 (één) jaar kan het juridisch abonnement opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Indien het juridisch abonnement voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, kan deze niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 9 – Vrijwaring

De cliënt vrijwaart MeesterRecht.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MeesterRecht.nl geleverde producten en/of diensten.

Artikel 10 – Recht van reclame

 1. Zodra de cliënt in verzuim is, is MeesterRecht.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de cliënt geleverde producten.
 2. MeesterRecht.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de cliënt op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de cliënt de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan MeesterRecht.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of brengen van de producten komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 11 –  Bewaartermijn

De schriftelijke gegevens die deel uitmaken van een door MeesterRecht.nl ten behoeve van de cliënt behandeld dossier worden gedurende een periode van tien (10) jaar na sluiting van het betreffende dossier door MeesterRecht.nl bewaard.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de cliënt

 1. De cliënt stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan MeesterRecht.nl.
 2. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de cliënt dit verzoekt, retourneert MeesterRecht.nl de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door MeesterRecht.nl redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de cliënt.

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. De cliënt houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van MeesterRecht.nl ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende MeesterRecht.nl waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan MeesterRecht.nl schade kan berokkenen.
 3. De cliënt neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 5. die al openbaar was voordat de cliënt deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de cliënt
 6. die door de cliënt openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van MeesterRecht.nl voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Meesterrecht.nl heeft enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van het uitvoeren van de overeenkomst. MeesterRecht.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 3. Indien MeesterRecht.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 4. MeesterRecht.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 5. MeesterRecht.nl is voorts nimmer aansprakelijk indien en voor zover de cliënt zich ter zake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn eigen verzekeringsmaatschappij, zou kunnen verhalen.
 6. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MeesterRecht.nl.

Artikel 15 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MeesterRecht.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de cliënt niet aan MeesterRecht.nl kan worden toegerekend in een van de wil van MeesterRecht.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MeesterRecht.nl kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituaties worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemieën etc.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MeesterRecht.nl 1 of meer verplichtingen naar de cliënt niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MeesterRecht.nl er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
 5. MeesterRecht.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. MeesterRecht.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MeesterRecht.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 17 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat MeesterRecht.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar MeesterRecht.nl is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 17 juni 2020 te Valkenburg (ZH).